(021)12345678
صفحه:

برای دانشگاه چی بپوشیم ؟

730 بازدید 0 دیدگاه
همه جای دنیا قشر دانشجو باید ساده پوش ترین باشند و تمام حواسشان به تحصیل علم و دانش باشد. با توجه به نزدیک شدن مهر ماه و ورود به سال تحصیلی جدید این مطلب را راجع به نوع پوشش دانشجویان آقا و خانم